Justificare

Referitor la populatie si economia din teritoriul SDL au fost evidentiate urmatoarele probleme ale comunitatii: numar relativ mare al persoanelor inactive, migrarea persoanelor cu pregatire profesionala spre mediul urban mai dezvoltat si in strainatate; capacitate financiara scazuta a locuitorilor zonei marginalizate; numar redus al persoanelor pregatite pentru diferite meserii prin cursuri de calificare/ specializare; interes scazut al agentilor economici locali pentru formarea profesionala a angajatilor; strategie neperformanta la nivelul teritoriului SDL in ceea ce priveste stimularea infiintarii de IMM-uri; numar redus al locurilor de munca pe piata locala; lipsa de motivare de a se angaja a celor care primesc ajutor social; migratia populatiei active in zone mai dezvoltate; diversitatea redusa a domeniilor economice reprezentate de agentii economici activi pe teritoriul acoperit de SDL. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, este slab reprezentat. Prezenta intervenție are ca scop calificarea persoanelor din grupurile vizate și susținerea inițiativelor antreprenoriale. Acestă măsură este necesară atât din perspectiva susținerii și stimulării antreprenoriatul, cât și din necesitatea de creștere a gradului de ocupare în teritoriul propus. Intervenția vizeză conlucrarea actorilor locali, contribuind la ieșirea din sărăcie și excluziune socială a persoanelor defavorizate și valorificând potențialul economic al Municipiului Timișoara Proiectul raspunde Obiectivului specific 1 al SDL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF care propune: Sprijinirea și consilierea persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în vederea calificării și a recalificării, a susținerii iniţiativelor antreprenoriale și a ocupării de locuri de muncă în teritoriul propus de prezenta strategie. Acest obiectiv specific se referă la sprijinul pe care urmărim să îl oferim persoanelor provenite din categorii defavorizate în vederea ocupării locurilor de muncă existente sau cele noi create, cu rezultat final de a reducere un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul SDL, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică. Măsurile prin care acest proces va fi realizat sunt cele aferente identificării locurilor de muncă, realizare de măsuri de pregătire – formare profesională, consiliere, dar și prin sprijinirea înființării de noi afaceri. Acest aspect al lipsei ocupării este identificat în Strategia de Dezvoltare a Județului Timiș, cuprinzând măsuri în Programul Strategic Multianual al Județului Timiș. Aceste măsuri sunt însă la nivel de fișă de proiect, iar pentru majoritatea nu au fost identificate linii de finanțare. O altă strategie complementară este reprezentată de Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020, Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, dar cu siguranță cea mai importantă este Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020. Toate aceste strategii pun în aplicare la nivel național ceea ce Strategia Europa 2020 identifică ca fiind un necesar la nivel european. Aducere la îndeplinire a acestui obiectiv este sprijinită pe deoparte de posibilitățile de identificare a potențialilor viitori angajați, dar și de faptul că la acest moment, județul Timiș, dar cu precădere zona metropolitană a Timișoarei se confruntă cu o mare problemă în ceea ce privește locurile de muncă numeroase și lipsa personalului pentru acestea. Persoanele identificate și cu care au fost purtate dialoguri în perioada de animare pentru elaborarea SDL, au considerat ca fiind o problemă lipsa facilitării accesului la posibilitatea ocupării unui loc de muncă. O altă problemă legată de ocupare, este legată de riscul ca persoanele din grupul țintă să-și piardă locul de muncă, datorită lipsei de calificare sau recalificare. Tocmai acest segment este vizat de proiectul nostru care își propune să conceapă o punte între nevoia pieței de angajați cu specializare și nevoia populației de a ocupa un loc de muncă sau de a își menține locul de muncă. Zonele vizate sunt marginale din punct de vedere geografic și putem spune că sunt apropiate zonelor cu caracter industrial, care oferă cea mai bogată posibilitate de angajare. Însă, acest aspect este umbrit de lipsa unei situații de stare civilă clară, lipsa pregătirii și lipsa accesului la informație pentru potențialul personal. Între aceste două elemente, cel de ofertă și cel de necesitate este o fisură care îngreunează sau frânează uneori procesul de ocupare. Pentru acest motiv, proiectul propus va realiza măsuri coerente și reale cu aplicabilitate în vederea facilitării creării și ocupării de locuri de munca pentru minim 30 de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala care vor implementa planurile de afaceri selectionate in cadrul concursului, din care minim 11 persoane de etnie roma