Relevanță

Referitoare la proiect

Proiectul, prin scopul si obiectivul principal, contribuie la indeplinirea Obiectivului specific 5.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitati marginalizate (roma si non roma) din orase/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului DLRC. Prin cusurile de formare antreprenoriala organizate pentru 135 persoane, din care minim 20 de etnie roma, prin informarea referitoare la antreprenoriat, concursul de planuri de afaceri in urma caruia vor fi selectate un minim de 30 de planuri de afaceri, din care 11 depuse de persoane de etnie roma, prin asigurarea sprijinului pentru stagiile de practica, consiliere/mentorat, infiintare si dezvoltare intreprinderi, proiectul contribuie in mod direct, in special prin facilitarea angajarii a minim 30 de persoane cu norma intreaga, mentinute un minim de 12 luni, la cresterea gradului de ocupare in teritoriul prevazut in Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Freidorf, ca urmare a suportului acordat intreprinderilor cu profil non agricol din teritoriu.

Referitoare la alte strategii

Proiectul este relevant si contribuie la indeplinirea obiectivelor din: -PDR Vest infiintarea a 30 de IMM si sprijinirea acestora cu servicii integrate (formare, monitorizare,resurse financiare) in domenii cheie si sustenabile; dezvoltarea culturii antreprenoriale a 135 persoane din care 20 romi; dezvoltarea economica prin creşterea gradului de ocupare cu 30 persoane; diminuarea disparitatilor de dezvoltare prin proiect fiind vizat teritoriul SDL Freidorf; – SNC 2014-2020 prin facilitarea accesului a 30 de IMM la finantare in vederea lansarii de produse/servicii inovative; corelarea sistemului de educatie cu piata muncii prin servicii de formare pentru 135 de persoane; imbunatatirea densitatii IMM raportata la populatia din vestul tarii. -SGDSIMM-Orizont 2020 prin cresterea competitivitatii mediului de afaceri: dezvoltarea competentelor antreprenoriale a unui numar de 135 persoane, stimularea infiintarii IMM-urilor prin consilierea si finantarea a minim 30 planuri de afaceri si crearea a 30 locuri de munca.